Đăng ký K8 không phải khó nhưng với những người mới chơi lần đầu, việc đăng ký này thường xuyên xảy ra sai sót...